Eiserne Jriidkai.5effV.Taf. 4 WswwW. i i " /"" ' /S ' \ v y ' Fig. 4. Grundriss. Knoten 4. Knoten 6 Inot en 5 Schnitt nachah Knoten 3 5SJtoU<6 90.00.4Z. 130.180.12. 9S.9S.12. I.E. ButöR N.Hcl 9S.9S.1Z. 210.42. 11 S. IIS. 13. 9S.9S.1Z. 10S.10S.12. SS8S.1Z. 130.130.1Z 340.10. ;9S.9S.1Z. Eg. 6. Quer s chnitt na ch_ a ,1) InotenE. ISOBoIkJ 95.9S.12S, 3 a 360.49. i 3 a 360.49. Eö.27. Ouerschmtf durch, das Feld zwischen Knoten Iirl —O 3,00™*- — Knoten 7. Eg. 20-*??. Scheijfel-Cliamxer. /454IS. 13. Mitte ! der Brücken -j Baluv ßOBolzjS 9090.12 90.90.1Z. Jiurb/IK/Ia. Mitte des 3. Feldes im, Seifen frage/' 4,866 94.15. ÖOBolxfi 820.10 9 a. 49 st. 20st. ssBolx.fi 6a. 360 49. SZBolxfi Phönix-N. 20. 32Bolx.fi. Blechm iS st. tos. 105.13. Phönix F. 25. Jkukelfd. DilUngerff. Mi. Phönix -V. 20. ..iSBo/xfi .B.XT.tta. onpo 31 Bol x S WS. tos. f 3 oopo OQPQ ÖOPOj JSSeliß lemzerlm^Jlelrüdren ier Gegenwart. laßt -Aust irl.Tfef z, Janastaüi o. o °] ö d o o Q o' o o o o o o o I mm