Alphabetisches Verzeichnis der Lehrer und Beamten (Die fettgedruckten Zahlen weisen auf das Personal-Verzeichnis hin) Adam, H. J. Bader, E. Bader, W. Baler 0. Bas Bouder, RT Berekhemer, F, Berger, H. W.. Berger, J, Bonatz, P. Bonino. A. Bozenhardt, K. Bräghäuser, M. Braun, E. Brekle, 0. Brenner, E. Bretschneider, E, Bühler, 4. Deininger, K. 12,16, 20, 3.20.0700 Deipser, L. Dierlamm, 6. Donner, H. Dopffel, K. . >. Droste, H. W. > FEaner, K, Ehrhardt, A, Feldtkeller, R. Fettel, J.. Fiechter, E. Fischer, Tr. Fischer-Schlemm, W..E. 24, 2 Förster, A. Frank, M. Fricke, R. Gaiser, KH. Gebelein, H. Gehring, P. Gimme, P. Glocker, R. Göller, H, Göring, H. Gösele, K. Graf, 0. fa Grammel, R.- “ Seite Ten 24, 20,30, 51, 18, 26, 37, 38, 2, 2 30, 39, A 2 118,26, WE He 23,28, 47, „2, 747,26, 38. a, 20. 20,27, 44, 1a 72226, 45. 47,00, 5 O8 7 ir, 18, 22, 30, 42 126. 17, 18, 26, „20, 18, 20. 17, 20. 25, 16,717, 26, 7War a 16, 20 3b 7 ä2 28,'20, 4, 47. 18. 25,29, 35,8 712,23, 26, 50, 51 „33 42 52 47 2 43 % 51 a3 39 43 m N 50 3 33 47 wo m 38 42 220 39 u 42 39 49 26 50 x Grube, 6... 16, 18, 26, Häbich, W. > . Hanson, H. . . 21,27, 36, Heinkele; P. x Heß HM... . 116,28, Hiller, BE, 1211 2 Hiller, W vr Hink, W.. Hosemann, R. - Janssen, U. +... 2,27, Johannsen, 0. Jung, A. Keuerleber, EL. 16, 21, Kimmel, A. ut, Far 3 45.46 B 20,52 Ei 718 3 18 46 2 27 41 20.44 29,51 2 a2 46 124 Kochendörfer, A, 18,23, 38, 30, 47 Körmöezi-Fazekas, L.... 21. 43 T 18,26, 41 ® 33 Kramer, W rs 1% Krauch, Th. NE Kubaschewski, 0... 19, 40, 41 Küppers, 6... A Kuna, Le. EM Kurtz, F, - 2 Kutta, W. 7 Leinert, I, Vai Lempp. R. >. 16, 22,28, 47. 53 Lenz, Eur 0 IT 2830 Leonhard, A... 25,29, 52 TLoßnitzer, v0... .... 25,53 Lotze, Ar’... 1... 28, 38, 49 Tale ars rien 2 Madeclung, 6. X. 17,28, 30, 52 A 3 Maier-Leibnitz, H. * ; 22, 20, 48 Martini, Fa 2... 20,8 Marahn, H,;.. 128 ee Ee ls tn Kenne Manlı Best TEE 2 Meier-Grolman, FW... 1.19 Merk, Wer 124 Meyer, 6... > 17,25, 28, 50, 51 Miehlich, Rı. 114 25.52 Mörsch, E, er Müller, H. 128 Münzinger, A. . X 3 Neumann, E. . ...) 23, 20, 49 Oesterlin, W.. ++ +++ 44417 Om, E. 17777 826,40 Payer, Th... x N Tepekn Wer EM Pfeiler F. 1.) 107, 26,37, 38 ME HE Ana tE re er ar? Pflanz, E. 2 Pirath, C. Porsche, F. 24 Rath, 8. DS a U Rauther, M. 119, 26, 42 Reiher, H, 16, 17, 26, 27, 39, 46 Riekert, P.. 224040 24,56 Rolli, W. Vera ranB Rothmund, 1... 22, 28, 36, 49 Rüdiger, H. 20. 27, 30, 43 Ruszerynski, De 29,23, 40, 47 119, 40.41 Schmidt, F.. . 17, 26, 38, 39 schmitt, 0. 5 Schmitthenner, P. Schmoll v. Eisenwerth 21, 27, 45, 46 Schneider, A, «= «+. 19, 40, 41 Schönhardt, E." . . 17, 26, 37, 38 Schott, A. nm. J. Schröder, W. Schüle, W. > Schwenkel, J. . . 1.11. Seyorle, Wo... er Seyuen H. 11.1111) Steidle, H. >. 120, Stortz, W.. >. 21,27 30, Stückle, R. - 124, 29, Tiedje, W. 12, 16, 21. 44 Tri, 4. Ullrich, He 1.1228 Ulrich, Mo. 1.111] 24, Veesenmayer, E. 2 Vogel 1 1118 Yalı W. ...rmM Wagner, H.... 1.11.1729 Wahl KR. 21.2.1111 21,44 Walz Fe 1221111112829 Co Weinig, F. 1211111. 8,52 w TA KK.) >. 24,28, 50. 51 Werkmeister, P. ©... . 23. 50 Wetzel, H.... 21, 27, 45, 46 Wewerka, A... 23, 29. 50, 51 Wanda, 6. 11] 28.28.46, 07 ‚Widmaier, A... 2 Wiedmann, 6... 28.07 95