> Q, w ütce . (þ c Statuten für die S t u d i r e n d e n techniſchen Abtheilung K. polytechniſchen Schule zu Stuttgart. TGS Ftuttgart. Druck der J. B. Metzler’ ſchen Buchdruckerei.