555919555 955509555 9/655 $8 191919555919:5559955359/855509(95559(0555 9655 $:5/6555:5/0SS S: (GSSS: FESTSCHRIFT ZUR FEIER DER EINWEIHUNG DES FLÜGELANBAUES SOWIE DES FÜNFZIGJÄHRIGEN JUBILÄUMS STUTTGART XX. BIS XXV. OCTOBER MDCCCLXXIX STUTTGART BUCHDRUCKEREI VON J. FINK XIX FRIEDRICHSSTRASSE XIX = ee > + epe A ASS (65:596:55598551965559855$905559(0855:9 8:595 QU V (9) NE 9 5559855S9/95559/$555 9 95S Sess: CM xx SB SSS BSS BSS BSS SB SSS BSS OG SSSR ESSN SSS: GSSSSTEISSTSSSTEESSSES SSSS S9 SS X